‘Shinjuku’, 2015, Original

GraceHelmer_010

‘Shinjuku’, 2015, Original