‘Shinjuku 2’, 2015, Original

GraceHelmer_011

‘Shinjuku 2’, 2015, Original