VRAK, 2016 (GIF Animation)

GraceHelmer_022

VRAK (Canada), TV idents, 2016