"St. Valentine’s day", 2014, Original

KoMachiyama_024

"St. Valentine’s day", 2014, Original