25ans, Jan. 2013
ヴァンサンカン, Jan. 2013

MasakoKubo_081

25ans, Jan. 2013, Hearst Fujingaho
ヴァンサンカン, Jan. 2013, ハースト婦人画報社