SUMITOMO QUARTERLY, No.172 Spring 2023

YuriIchimura_038

SUMITOMO QUARTERLY, No.172 Spring 2023, 住友グループ